Algemene Voorwaarden

Artikel 1: identiteit van de verkoper

Yves Vandenberghen, zaakvoerder van de firma New Creation. 

Maatschappelijke zetel te Leuvensestraat 100/1/1, 1800 Vilvoorde.

BTW: BE0578.679.531

Telefoonnummer: 02 251 00 87

E-mail: newcreation@skynet.be

 

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn steeds exclusief BTW.
Indien verzendkosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de België. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.
Ondanks het feit dat de webshop met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is.
Wanneer u specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij u vooraf contact op te nemen.
NEW CREATION is wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. NEW CREATION is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, typ-, zet- of drukfouten.
NEW CREATION is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

Artikel 4: Online aankopen

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het online beschikbaar gestelde assortiment van NEW CREATION online aan te kopen.
De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van NEW CREATION
De bestelling wordt per overschrijving betaald.

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de eigendom van NEW CREATION
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering of afhaling.

Artikel 6: Sancties voor niet-betaling

Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen een termijn van 48u na factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden. Facturen dewelke niet binnen 48u na ontvangst schriftelijk en gemotiveerd geprotesteerd worden, zullen als aanvaard worden beschouwd, zowel voor wat betreft de vermeldingen der facturen, als voor de specificaties van de geleverde prestaties.

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover NEW CREATION beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een interest van 20% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 20% op het betrokken bedrag, met een minimum van 40 euro per factuur.
Onverminderd het voorgaande behoudt NEW CREATION zich het recht voor de niet (volledig) betaalde goederen terug te nemen.
De verkoper, NEW CREATION, krijgt het recht om zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst de bestaande overeenkomst ten laste van de koper geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen of de uitvoering ervan geheel of gedeeltelijk op te schorten onverminderd zijn recht op vergoeding van de door hem geleden schade. 

Artikel 7: Klachten

Klachten omtrent de levering zijn slechts ontvankelijk wanneer zij schriftelijk en gemotiveerd worden geformuleerd middels een binnen 48u verzonden aan NEW CREATION op straffe van verval van elk recht. Een e-mail aan amyfasion.be@gmail.com wordt in deze context aanvaard als schriftelijk en aangetekend zijnde.
Het indienen van klachten geeft de koper niet het recht om de betaling van de geleverde goederen op te schorten.

Artikel 8: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien ongeacht welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.
Het nalaten op gelijk welk moment door NEW CREATION om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 9: Wijziging Voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van NEW CREATION ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.
NEW CREATION kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

Artikel 10: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 11: Verbreking

Ingeval van verandering van de toestand van de koper, zoals overlijden, onbekwaamheid, faillissement, gerechtelijk akkoord, vereffening, fusie of splitsing, gehele of gedeeltelijke inbeslagname van zijn vermogen of indien de koper een of meerdere van zijn verbintenissen niet nakomt, behoudt NEW CREATION zich het recht voor om elke koopovereenkomst, al dan niet gedeeltelijk uitgevoerd, wegens het loutere feit dat een der voormelde gebeurtenissen zich voordoet, ontbonden te verklaren, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst onverminderd het recht van
NEW CREATION op schadeloosstelling. Indien NEW CREATION van haar voormeld recht gebruik maakt, zal de koopovereenkomst van rechtswegen ontbonden zijn op datum van de verzending van een aangetekende brief die daartoe door NEW CREATION aan de koper wordt gericht en zal NEW CREATION gerechtigd zijn de geleverde doch onbetaalde goederen terug te nemen, onverminderd zijn recht op vergoeding van de door NEW CREATION geleden schade.

Artikel 12: Hoofdelijkheid

Indien verschillende personen en/of rechtspersonen gelijktijdig als opdrachtgever en/of als koper optreden, zijn zij hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot alle verplichtingen voortspruitend uit de overeenkomst. Als een factuur op verzoek van de besteller, op naam van een derde wordt geschreven blijft de besteller hoofdelijk en ondeelbaar met de derde opzichtens NEW CREATION gehouden tot het naleven van alle verbintenissen die uit de overeenkomst voortvloeien.